ACTUALITEIT


 • 31/01/2019 - Info opleidingen bewaking : 'activiteit en opleiding' en 'overgang'
 • 18/01/2019 - Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 16/01/2019)
 • 15/01/2019 - Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemeni en beheer van alarmcentralesi (B.S. 15/01/2019)
 • 25/09/2018 - Koninklijk besluit van 2 september 2018 ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen (B.S. 25/09/2018)
 • 21/09/2018 - Ministerieel besluit van 25 juli 2018 tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeesteri zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/09/2018)
 • 21/06/2018 - Koninklijk besluit van 6 juni 2018 betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/06/2018)
 • 21/06/2018  - Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdiensti of opleidingsinstelling en de organisatie ervan (B.S. 18/06/2018).
 • 11/06/2018 - Indien u een vraag heeft over het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's, kan u contact opnemen met de helpdesk "camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u, via het telefoonnummer: 02/739 42 80 of via het e-mailadres: helpdeskcamera@eranova.fgov.be .
 • 11/06/2018 - Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's is beschikbaar: www.aangiftecamera.be - meer info: www.besafe.be
 • 25/05/2018 - Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's (B.S. 23/05/2018)
 • 16/04/2018 - SPV07 - private bewaking bij evenementen en festivals (B.S. 16/04/2018)
 • 16/04/2018 - Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensteni en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 16/04/2018)
 • 29/03/2018 - Ministeriële omzendbrief SPV07 private bewaking bij evenementen en festivals
 • 29/03/2018 - Ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen (B.S. 05/04/2018)
 • 25/01/2018 - Koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - i heffing privé-detectives.pdf" target=_blank>Ministerieel besluit van 5 januari 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controlei op de heffing verschuldigd door privé-detectives (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - Ministerieel besluit van 5 januari 2017 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - i alarmsystemen.pdf" target=_blank>Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemeni en de vernieuwing van deze vergunningen (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen (B.S. 24/01/2018)
 • 23/01/2018 - Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 23/01/2018)
 • 18/01/2018 - Aanvraagprocedure vergunningi ondernemingi voor alarmsystemen
 • 15/01/2018 - Activiteitenrapport bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en beveiligingsondernemingen - ten gevolge de nieuwe wet van 2 oktober 2017 werd het activiteitenrapport afgeschaft. U dient dus geen activiteitenrapport meer in te dienen.
 • 01/12/2017 - Aanvraagprocedure ondernemingi voor camerasystemen
 • 30/11/2017 - Brief aan de sector ondernemingen voor camerasystemen, bijlage 1 en bijlage 2.
 • 30/11/2017 - Koninklijk besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen (B.S. 29/11/2017)
 • 24/11/2017 - Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekeringi tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensteni en de maritieme bewakingsdiensten (B.S. 24/11/2017)
 • 21/11/2017 - Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrolei bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/11/2017)
 • 20/11/2017 - FAQ nieuwe wet
 • 16/11/2017 - Besafe-magazine °44 aangaande de inwerkingtreding van de nieuwe wet
 • 14/11/2017 - Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controlei van de private veiligheid en de privédetectives
 • 14/11/2017 - Memorie  van toelichting nieuwe wet
 • 10/11/2017 - Brief aan sector met conversietabel
 • 31/10/2017 - Publicatie wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
 • 08/06/2017 - Nieuwe wet private veiligheid goedgekeurd op 8 juni.
 • 17/05/2017 - het ontwerp van wet werd in de Commissie Binnenlandse Zaken artikelgewijs besproken en goedgekeurd. Ontwerptekst op de website van de Kamer.
 • 04/05/2017 -  FAQ nieuwe wet private veiligheid
 • 23/03/2017 - Communicatie wetsontwerp
 • 20/03/2017 - Koninklijk besluit van 20 maart 2017 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales.
 • 01/12/2016 - Activiteitenrapporten: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of beveiligingsonderneming.
 • 26/05/2016 - omzendbrief SPV 06 veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3.
 • 25/05/2016 - omzendbrief OOP 42 bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal.
 • 31/03/2015 - Koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnische onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen.
 • 01/12/2015 - Activiteitenrapporten: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of beveiligingsonderneming.
 • 18/11/2014 - Formulieren: bankwaarborg en overmaken vaststaande feiten.
 • 30/09/2014 - Koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet (B.S., 30 september 2014).
 • 03/09/2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, §5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 3 september 2014).
 • 27/08/2014 - Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in art.1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 27 augustus 2014).
 • 19/08/2014 - Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in art.4bis, §2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 19 augustus 2014).
 • 19/08/2014 - Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S., 19 augustus 2014).
 • 13/08/2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot regeling van de melding van de feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 13 augustus 2014).
 • 10/04/2014 - De procedures en formulieren voor bestellingen van identificatiekaarten, emblemen, bewakingsregisters en -lijsten & voertuigkentekens kunnen teruggevonden worden onder het menu-item "Bestellingen".
 • 08/04/2014 - Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen,andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn (B.S., 08 april 2014).
 • 08/04/2014 - Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot wijziging van het KB van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigeni voor waardevervoeri (B.S., 08 april 2014).
 • 23/01/2014 - Wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 23 januari 2014).
 • 21/01/2014 - Indien uw ondernemingi nog niet beschikt over een toegangsaccount van de Sociale Zekerheid om uw activiteitenrapport in te vullen via ons e-loket, dan kan u zich via deze link aanmelden: https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/index.htm.
 • 19/12/2013 - De modelversies van de activiteitenrapporten zijn beschikbaar in .pdf: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, veiligheidsdienst, beveiligingsonderneming.
 • 11/12/2013 - Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de opleidingsvereisten waaraan het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingeni moet voldoen (B.S., 11 december 2013) 
 • 17/08/2013 - Wet tot de invoering van intelligente vervoerssystemen en wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • 02/07/2013 - Koninklijk besluit van 11 juni 2013 betreffende het logboek van de maritieme veiligheidsondernemingeni (B.S., 2 juli 2013)
 • 02/07/2013 - Koninklijk besluit van 11 juni 2013 betreffende het opdrachtsverslag van de maritieme veiligheidsondernemingeni (B.S., 2 juli 2013)
 • 02/07/2013 - Koninklijk besluit van 11 juni 2013 tot vaststelling van het model van de identificatiekaarti van het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen, bedoelde in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 2 juli 2013)
 • 25/04/2013 - Koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht.
 • 30/01/2013 Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij.
 • 01/01/2013 - De modelversies van de activiteitenrapporten zijn beschikbaar in .pdf: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, beveiligingsonderneming.
 • 31/12/2012 - Koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributiesi bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • 01/10/2012 - Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid.
 • 12/09/2012 - Koninklijk besluit van 29 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen.
 • 05/09/2012 - De wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschapijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het verstrekken van de veiligheid in het openbaar vervoer.
 • 07/08/2012 - Opleiding begeleiding van uitzonderlijk vervoer.
 • 30/03/2012 - De wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen bevat de wetswijziging inzake waardetransport.
 • 22/11/2011 - Koninklijk besluit van 13 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betrekkende de erkenning van de opleidingen
 • 24/06/2011 - Presentaties studienamiddag Melding activiteiten en exploitatiezeteli en Usermanagement.
 • 22/06/2011 - Het ministerieel besluit van 1 juni 2011 tot bepaling van de elektronische overmaking van de melding bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 22/06/2011 - Het koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling an de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 01/03/2011 - De rondzendbrief SPV-05 betreffende bewaking in het uitgangsleven en diens bijlagen zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen op 1st maart 2011.
 • 24/02/2011 - Het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigeni voor waardevervoer is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 25/11/2010 - Het ministerieel besluit van 23 augustus 2010 tot vaststelling van het model van de identificatiekaarti voor privédetectives is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 03/09/2010 - Aanvullende lijst van de ondernemingen dewelke gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, §10, eerste lid van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, uitsluiten ten eigen behoeve activiteiten uit te oefenen van begeleiding van uitzonderlijke voertuigeni met het oog op de verkeersveiligheid is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 03/08/2010 - Aanvullende lijst van de ondernemingen dewelke gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, §10, eerste lid van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, voor derden activiteiten uit te oefenen van begeleiding van uitzonderlijke voertuigeni met het oog op de verkeersveiligheid is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 03/08/2010 - Lijst van de ondernemingen dewelke niet gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, §10, eerste lid van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, activiteiten uit te oefenen van begeleiding van uitzonderlijke voertuigeni met het oog op de verkeersveiligheid is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 12/08/2010 - Lijst van de ondernemingen dewelke gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, §10, eerste lid van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, uitsluiten ten eigen behoeve activiteiten uit te oefenen van begeleiding van uitzonderlijke voertuigeni met het oog op de verkeersveiigheid is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 12/08/2010 - Lijst van de ondernemingen dewelke gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, §10, eerste lid van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, voor derden activiteiten uit te oefenen van begeleiding van uitzonderlijke voertuigeni met het oog op de verkeersveiigheid is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 • 23/06/2010 - ALINE: het aantal aangemelde alarmsystemeni (niet aangesloten op een alarmcentrale) bedraagt momenteel 91089.
 • 19/05/2010 - ALINE: het aantal aangemelde alarmsystemeni (niet aangesloten op een alarmcentrale) bedraagt momenteel 83476.
 • 10/05/2010 - Wijzigingen van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetectives zijn verschenen in het Belgisch Staatstblad.
 • 10/05/2010 - Wijzigingen van de wet van 10 april 1990 betreffende de private en bijzondere veiligheid zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.
 • 13/04/2010 - ALINE: het aantal aangemelde alarmsystemeni (niet aangesloten op een alarmcentrale) bedraagt momenteel 77505.
 • 13/04/2010 - Koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Erratum.
  Het erratum is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 13 april 2010.
 • 06/04/2010 - ALINE: het aantal aangemelde alarmsystemeni (niet aangesloten op een alarmcentrale) bedraagt momenteel 76355.
 • 02/04/2010 - Koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.
  Het koninklijk besluit van 15 maart 2010 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 2 april 2010.
 • 11/03/2010 - Persbericht: Wetsontwerp om interventies brandweer nog sneller en doeltreffender te maken.
 • 03/03/2010 - Het koninklijk besluit van 15 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemeni en beheer van alarmcentrales, is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 3 maart 2010.
 • 21/12/2009 - Resultaten tevredenheidsenquête.
 • Registreer uw alarmsysteem vóór 01/03/2010.
  banner loos alarm nl
 • 06/08/2009 - Koninklijk besluit van 15 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarten en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden.
  Het koninklijk besluit van 15 juli 2009 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 6 augustus 2009.
 • 22/06/2009 - Omzendbrief SPV-04 betreffende de identificatiekaarti in de bewakingssector.
  De omzendbrief is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 22 juni 2009.
 • 29/12/2008 - Wet houdende diverse bepalingen.
  De wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 29 december 2008.
 • 22/10/2008 - Koninklijk besluit van 9 oktober 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapensi die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  Het Koninklijk besluit van 9 oktober 2008 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 22 oktober 2008.
 • 28/08/2008 - Koninklijk besluit van 28 augustus 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensteni van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen. Het Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 is in het Belgisch Staatblad verschenen op 28 augustus 2008.
 • 27/08/2008 - Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling.
  Het Koninklijk besluit van 7 juli 2008 is in het Belgisch Staatblad verschenen op 27 augustus 2008.
 • 18/07/2008 - Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen.
  Het Koninklijk besluit van 7 juli 2008 is in het Belgisch Staatblad verschenen op 18 juli 2008.
 • 18/07/2008 - Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden.
  Het Koninklijk besluit van 7 juli 2008 is in het Belgisch Staatblad verschenen op 18 juli 2008.
 • 18/07/2008 - Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid.
  Het Koninklijk besluit van 7 juli 2008 is in het Belgisch Staatblad verschenen op 18 juli 2008.
 • 10/03/2008 - Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 april 2007 tot bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende fucntie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen.
  Het Ministerieel besluit van 21 februari 2008 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 maart 2008.
 • 03/03/2008 - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  Het Koninklijk besluit van 10 februari 2008 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2008.
 • 03/03/2008 - Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen.
  Het Koninkljk besluit van 10 februari 2008 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2008.
 • 30/10/2007 - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkledij en het embleemi van bewakingsagenten - Duitse vertaling.
  Het Ministerieel besluit van 8 juni 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30 oktober 2007.
 • 31/08/2007 - Akte tot wijziging van de akte van 24 januari 2006 tot oprichting van de "Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden".
  De akte van 27 augustus 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2007.
 • 13/08/2007 - Koninklijk besluit van 26 juli 2007 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes van bewaking.
  Het Koninklijk besluit van 26 juli 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007.
 • 03/07/2007 - Koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigeni van waardevervoer.
  Het Koninklijk besluit van 8 juni 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2007.
 • 27/06/2007 - Ministerieel besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkledingi en het embleemi van bewakingsagenten is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2007.
 • 27/06/2007 - Het erratum van het Ministerieel besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkledingi en het embleemi van bewakingsagenten 8 juni 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2007.
 • 27/06/2007 - Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen. Erratum.
  Het erratum van 21 december 2006 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2007.
 • 15/06/2007 - Ministerieel besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkledingi en het embleemi van bewakingsagenten.
  Het ministerieel besluit van 8 juni 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 juni 2007.
 • 04/06/2007 - Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemeni en beheer van alarmscentrales.
  Het Koninklijk besluit van 25 april 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2007.
 • 03/05/2007 - Ministerieel besluit van 13 april 2007 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en - ervaring, de vereisten inzake psycho-technisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van opleidingen.
  Het ministerieel besluit van 13 april is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2007.
 • 25/04/2007 - Ministerieel besluit van 12 april 2007 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking.
  Het ministerieel besluit van 12 april 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2007.
 • 14/03/2007 - Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen.
  Wijzigingen van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen in de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, in het bijzonder artikelen 139 en 140.
 • 23/02/2007 - Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen - Erratum.
  Het erratum is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2007.
 • 23/02/2007 - Koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid - Erratum.
  Het erratum is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2007.
 • 23/02/2007 - Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van personen die tewerkgesteld zijn binnen de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid, en die rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens die opgenomen zijn in het centraal strafrefgister.
  Het koninklijk besluit van 18 januari 2007 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 23 februari 2007.
 • 19/02/2007 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 31 augustus 2006 tot bepaling van de minimaal te verstrekken nazorg in geval van gebruik van een spuitbus zoals bedoeld in artikel 13.5 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  Het koninklijk besluit van 18 januari 2007 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2007.
 • 18/01/2007 - Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en - ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen.
  Het koninklijk besluit van 21 december 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 18 januari 2007.
 • 28/12/2006 - Wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  De wijziging van 27 december 2006 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 december 2006.
 • 24/11/2006 - Koninklijk besluit betreffende de wapensi die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  Het koninklijk besluit van 17 november 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 24 november 2006.
 • 27/10/2006 - Ministerieel besluit tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheidHet ministrieel besluit van 19 oktober 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 27 oktober 2006.
 • 27/10/2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheidHet Koninklijk besluit van 12 oktober 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 27 oktober 2006.
 • 19/09/2006 - Ministrieel besluit tot bepaling van de minimaal te verstrekken nazorg in geval van gebruik van een spuitbus zoals bedoeld in artikel 13.5 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  Het ministrieel besluit van 31 augustus 2006 in het Belgisch Staatsblad verschenen op 19 september 2006.
 • 17/08/2006 - Koninklijk besluit betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensteni van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen.
  Het Koninklijk besluit van 20 juli 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 17 augustus 2006.
 • 20/06/2006 - Koninklijk besluit tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeieni door de leden van de veiligheidsdiensteni van de openbare vervoersmaatschappijen.
  Het Koninklijk besluit van 10 juni 2006 is in het Belgische Staatsblad verschenen op 20 juni 2006.
 • 12/06/2006 - Wijziging "Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid".
  De artikelen 8, §2 en 13.5 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden door de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 gewijzigd.
 • 09/06/2006 - Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
  De wet van 8 juni 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 9 juni 2006.
 • 27/04/2006 - Ministrieel besluit tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten.
  Het Ministrieel besluit van 3 april 2006 is op 27 april 2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad.
 • 27/04/2006 - Ministrieel besluit betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten.
  Het Ministrieel besluit van 3 april 2006 is op 27 april 2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad.
 • 16/02/2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.
  Het Koninklijk besluit van 9 januari 2006 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 16 februari 2006.
 • 16/02/2006 - Akte tot oprichting van de "Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden".
  De akte is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2006.
 • 29/12/2005 - Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigeni voor waardevervoer, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 mei en 6 december 2005.
  Het erratum is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2005.
 • 20/12/2005 - Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigeni voor waardevervoer, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 mei en 6 december 2005.
  Het koninklijk besluit van 7 april 2003 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 20 december 2005.
 • 16/11/2005 - Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden.
  Het Koninklijk besluit van 26 september 2005 is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 16 november 2005.
 • 27/09/2005 - Wet houdende de vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  De vereenvoudiging van 2 september 2005 is in het Belgisch Staatsblad van 27 september 2005 verschenen.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster