OVER PRIVATE VEILIGHEID
De private veiligheid staat tegenover publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij tot het voorkomen van misdaad.
We onderscheiden diverse sectoren in de Private Veiligheid. 

De Directie is gevestigd te :
Waterloolaan 76 
1000 Brussel


(e-mail: private.veiligheid@ibz.fgov.be)
 
 BEWAKING
omvat allerhande vormen van toezicht op en bescherming van goederen en personen
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
 BEVEILIGING
heeft te maken met het materiaal dat gebruikt wordt om misdrijven te voorkomen of vast te stellen, alsmede de installatie ervan.
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
 OPSPORING
slaat op het speurwerk verricht door private onderzoekers teneinde feiten op te helderen.
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
 VEILIGHEIDSADVIES
betreft adviesverlening inzake Bewaking, Beveiliging en Opsporing en kan bij gespecialiseerde ondernemingen bekomen worden.
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
ACTUALITEIT
 • 08/06/2017 - Nieuwe wet private veiligheid goedgekeurd op 8 juni.
 • 17/05/2017 - het ontwerp van wet werd in de Commissie Binnenlandse Zaken artikelgewijs besproken en goedgekeurd. Ontwerptekst op de website van de Kamer.
 • 04/05/2017 -  FAQ nieuwe wet Private Veiligheid.
 • 23/03/2017 - Communicatie wetsontwerp
 • 20/03/2017 - Koninklijk besluit van 20 maart 2017 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales.
 • 26/05/2016 - omzendbrief SPV 06 veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3.
 • 25/05/2016 - omzendbrief OOP 42 bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal.
 • 31/03/2015 - Koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnische onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.
 • 01/12/2014 - Activiteitenrapporten: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of beveiligingsonderneming.
 • 18/11/2014 - Formulieren: bankwaarborg en overmaken vaststaande feiten.
 • 30/09/2014 - Koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet (B.S., 30 september 2014).
 • 03/09/2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, §5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 3 september 2014).
 • 27/08/2014 - Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in art.1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 27 augustus 2014).
 • 19/08/2014 - Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in art.4bis, §2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 19 augustus 2014).
 • 19/08/2014 - Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S., 19 augustus 2014).
 • 13/08/2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot regeling van de melding van de feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 13 augustus 2014).
 • 10/04/2014 - De procedures en formulieren voor bestellingen van identificatiekaarten, emblemen, bewakingsregisters en -lijsten & voertuigkentekens kunnen teruggevonden worden onder het menu-item "Bestellingen".
 • 08/04/2014 - Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen,andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn (B.S., 08 april 2014).
 • 08/04/2014 - Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot wijziging van het KB van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer (B.S., 08 april 2014).
 • 23/01/2014 - Wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 23 januari 2014).
 • 21/01/2014 - Indien uw onderneming nog niet beschikt over een toegangsaccount van de Sociale Zekerheid om uw activiteitenrapport in te vullen via ons e-loket, dan kan u zich via deze link aanmelden: https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/index.htm.
 • 19/12/2013 - De modelversies van de activiteitenrapporten zijn beschikbaar in .pdf: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, veiligheidsdienst, beveiligingsonderneming.

   Laatste update: 10/10/2017

   VEILIGHEID
   Meer informatie over het thema private veiligheid

   Problemen?
   Webmaster