OVER PRIVATE VEILIGHEID
De private veiligheid staat tegenover publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij tot het voorkomen van misdaad.
We onderscheiden diverse sectoren in de Private Veiligheid. 

De Directie is gevestigd te :
Handelsstraat 96
1040 Brussel


(e-mail: private.veiligheid@ibz.fgov.be)
 
 BEWAKING
omvat allerhande vormen van toezicht op en bescherming van goederen en personen
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
 BEVEILIGING
heeft te maken met het materiaal dat gebruikt wordt om misdrijven te voorkomen of vast te stellen, alsmede de installatie ervan.
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
 OPSPORING
slaat op het speurwerk verricht door private onderzoekers teneinde feiten op te helderen.
Ik ben geïnteresseerd als ...
 
 VEILIGHEIDSADVIES
betreft adviesverlening inzake Bewaking, Beveiliging en Opsporing en kan bij gespecialiseerde ondernemingen bekomen worden.
Ik ben geïnteresseerd als ...
 

 ACTUALITEIT
 • 2/06/2022 - Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht: Art. 26: Wijziging van het artikel 40 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 1/06/2022).
 • 31/05/2022 - Wet van 5 mei 2022 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (B.S. 27/05/2022).
 • 25/11/2021 - Een nieuw élan, een nieuw gebouw! Vanaf 13 december 2021, zullen alle diensten van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, waaronder de directies Private veiligheid en Controle private veiligheid, zich op een nieuw adres in de Handelsstraat 96 te 1040 Brussel bevinden.
 • 27/09/2021 - Vanaf heden is het niet langer verplicht om bij elke aanvraag tot identificatiekaart te voorzien in een pasfoto van de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de aanvraag. Lees hier de brief aan de sector.
 • 02/08/2021 - Koninklijk besluit van 25 april 2021 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten (B.S. 02/08/2021).
 • 07/05/2021 - Koninklijk besluit van 18 maart 2021 betreffende de oprichting van de Adviesraad inzake Private veiligheid (B.S. 07/05/2021).
 • 05/03/2021 - Bewakingsactiviteiten met hond - Sinds de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 is geen specifieke toestemming meer vereist om bewakingsactiviteiten uit te oefenen met hond. Bijgevolg wordt het gebruik van honden niet meer expliciet vermeld in het vergunningsbesluit. Uiteraard dient het inzetten van honden bij bewakingsactiviteiten steeds conform de bepalingen in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en conform het voorgenoemd Koninklijk besluit te gebeuren.
 • 03/02/2021 - Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 03/02/2021).
 • 02/02/2021 - Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 September 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere Veiligheid (B.S. 02/02/2021).
 • 02/02/2021 - Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen (B.S. 02/02/2021)
 • 5/10/2020 - Koninklijk Besluit van 15 september 2020 tot regeling van de melding aan de administratie van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 15/10/2020).
 • 03/07/2020 - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de  activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen (B.S. 20/07/2020).
 • 27/05/2020 - Richtlijnen COVID-19 /
 • 28/04/2020 - Koninklijk Besluit van 31 maart 2020 houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 39 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 28/04/2020).
 • 27/03/2020 - Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken (B.S. 24/03/2020).
  Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, heeft het voorgaande ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken afgeschaft.
  Voor de sector van de private veiligheid blijft de situatie echter ongewijzigd ten opzichte van wat was voorzien in het ministerieel besluit van 18 maart 2020.
  Bijgevolg is de informatie in onze communicatie van 20/03/2020 (zie hieronder) nog steeds actueel.
 • 24/03/2020 - Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (B.S. 24/03/2020)
 • 20/03/2020 - Woensdag 18 maart 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. Dit besluit bepaalt de verplichtingen en dwingende maatregelen dewelke de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigde om de beperking van virusverspreiding zo kordaat en spoedig mogelijk te bewerkstelligen. Zo is er de verplichting tot telethuiswerk en de naleving van de regels van social distancing indien telewerk niet toegepast kan worden.
  Het besluit voorziet ook in de bepaling dat deze verplichtingen niet van toepassing zijn op bedrijven van cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bedrijven en diensten zijn wel gehouden om in de mate van het mogelijke telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen. De bijlage bij het besluit van 18 maart 2020 somt de specifieke cruciale sectoren en de essentiële diensten op. 
  De diensten van de private en bijzondere veiligheid zijn expliciet in deze opsomming vermeld en werden dus beschouwd als essentiële diensten.
  Let wel, het betreft enkel de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector. Een overzicht: 
  • De private en particuliere bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen, kunnen hun activiteiten en opdrachten verder uitvoeren. Bij de uitoefening van hun takenpakket zorgen ze zoveel mogelijk voor social distancing. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, nemen ze maximale voorzorgen ter bescherming.
  • Ondernemingen voor alarmsystemen en camerasystemen mogen enkel bij de uitvoering van dringende onderhouds- of herstellingswerken afwijken van de verplichting tot social distancing. Bij alle andere activiteiten, zoals nieuwe installaties, dienen de algemene verplichtingen zoals de verplichte afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (klant zowel als collega) gerespecteerd te worden. Dit geldt tevens voor het vervoer. Is dit niet mogelijk op bepaalde werven, dient er gewacht te worden met de uitvoering van deze taken tot na de crisis.
  • De opleidingsinstellingen verbonden aan de private en bijzondere veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs.
  • De veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten.
 • 18/03/2020 - Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken - Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (B.S. 18/03/2020) .
 • 18/03/2020 - SELOR organiseert tot en met 3 april geen testen meer, met inbegrip van alle certificeringstesten (examens en PTO) voor bewakings en veiligheidspersoneel.
 • 17/03/2020 - De FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat de uitoefening van bewakingsactiviteiten (zoals gedefinieerd door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) is onderworpen aan een voorafgaande ministeriële goedkeuring. Elke natuurlijke persoon die bewakingsactiviteiten uitoefent moet voorafgaand in het bezit zijn van een ministeriële identificatiekaart (behoudens de uitzonderingen die uitdrukkelijk door de wet worden voorzien). De FOD Binnenlandse Zaken benadrukt dat er geen afwijking is en zal zijn betreffende dit punt. In deze bijzondere periode is het nog belangrijker om deze normen, die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de sector en het personeel ervan garanderen, te respecteren. Elke overtreding van de reglementaire bepalingen zal geverbaliseerd en bestraft worden.
 • 20/11/2019 - Koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 20/11/2019).
 • 28/05/2019 - Wijziging persoonsvoorwaarden uitoefening bewakingsactiviteiten: arrest Grondwettelijk Hof - Op 23 mei 2019 wees het Grondwettelijk Hof haar arrest nr. 79/2019. Met dit arrest deed het Hof uitspraak over de beroepen tot vernietiging van de artikelen 61,10°, en 2, 11° tot 15° van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Deze beroepen werden ingesteld door een vereniging van evenementorganisatoren en bewakingsondernemingen werkzaam in het uitgaans- en evenementenmilieu.
  Het Hof vernietigt in haar arrest artikel 61,10° van de vernoemde wet. Dit komt neer op de schrapping van één vergunningsvoorwaarde voor personen die bewakingsactiviteiten wensen uit te voeren. In concreto gaat het om de voorwaarde waarbij voor personen een onverenigbaarheid werd gesteld die het niet mogelijk maakte om tegelijkertijd werkzaam te zijn voor een onderneming vergund voor bewaking in het uitgaansmilieu en werkzaam te zijn voor een onderneming vergund voor de uitoefening van enige andere bewakingsactiviteit. Deze onverenigbaarheid wordt aldus vernietigd.
  De FOD Binnenlandse Zaken past de gewijzigde regelgeving onmiddellijk toe. Dit betekent dat aanvragen waarbij nog geen beslissing werd genomen of aanvragen die dateren van na het arrest zullen worden behandeld zonder rekening te houden met de vernietigde regel van artikel 61,10° van de wet.
  Tenslotte wordt opgemerkt dat alle andere bepalingen van de wet, zoals deze met betrekking tot de definities, het toepassingsgebied, uitvoeringsvoorwaarden, bevoegdheden, controles/inspecties,… niet beïnvloed worden door de uitspraak van het Hof en dus ongewijzigd blijven.
 • 05/06/2019 - Wet van 9 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens (B.S. 05/06/2019)
 • 31/01/2019 - Info opleidingen bewaking : 'activiteit en opleiding' en 'overgang'
 • 18/01/2019 - Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 16/01/2019)
 • 15/01/2019 - Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (B.S. 15/01/2019)
 • 25/09/2018 - Koninklijk besluit van 2 september 2018 ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen (B.S. 25/09/2018)
 • 21/09/2018 - Ministerieel besluit van 25 juli 2018 tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/09/2018)
 • 21/06/2018 - Koninklijk besluit van 6 juni 2018 betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/06/2018)
 • 21/06/2018 - Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan (B.S. 18/06/2018).
 • 11/06/2018 - Indien u een vraag heeft over het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's, kan u contact opnemen met de helpdesk "camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u, via het telefoonnummer: 02/739 42 80 of via het e-mailadres: helpdeskcamera@eranova.fgov.be .
 • 11/06/2018 - Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's is beschikbaar: www.aangiftecamera.be - meer info: www.besafe.be
 • 25/05/2018 - Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's (B.S. 23/05/2018)
 • 16/04/2018 - SPV07 - private bewaking bij evenementen en festivals (B.S. 16/04/2018)
 • 16/04/2018 - Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 16/04/2018)
 • 29/03/2018 - Ministeriële omzendbrief SPV07 private bewaking bij evenementen en festivals
 • 29/03/2018 - Ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen (B.S. 05/04/2018)
 • 25/01/2018 - Koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - Ministerieel besluit van 5 januari 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door privé-detectives (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - Ministerieel besluit van 5 januari 2017 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen (B.S. 25/01/2018)
 • 25/01/2018 - Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen (B.S. 24/01/2018)
 • 23/01/2018 - Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 23/01/2018)
 • 18/01/2018 - Aanvraagprocedure vergunning onderneming voor alarmsystemen
 • 15/01/2018 - Activiteitenrapport bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en beveiligingsondernemingen - ten gevolge de nieuwe wet van 2 oktober 2017 werd het activiteitenrapport afgeschaft. U dient dus geen activiteitenrapport meer in te dienen.
 • 01/12/2017 - Aanvraagprocedure onderneming voor camerasystemen
 • 30/11/2017 - Brief aan de sector ondernemingen voor camerasystemen, bijlage 1 en bijlage 2.
 • 30/11/2017 - Koninklijk besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen (B.S. 29/11/2017)
 • 24/11/2017 - Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme bewakingsdiensten (B.S. 24/11/2017)
 • 21/11/2017 - Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/11/2017)
 • 20/11/2017 - FAQ nieuwe wet
 • 16/11/2017 - Besafe-magazine °44 aangaande de inwerkingtreding van de nieuwe wet
 • 14/11/2017 - Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controle van de private veiligheid en de privédetectives
 • 14/11/2017 - Memorie  van toelichting nieuwe wet
 • 10/11/2017 - Brief aan sector met conversietabel
 • 31/10/2017 - Publicatie wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
 • 08/06/2017 - Nieuwe wet private veiligheid goedgekeurd op 8 juni.
 • 17/05/2017 - het ontwerp van wet werd in de Commissie Binnenlandse Zaken artikelgewijs besproken en goedgekeurd. Ontwerptekst op de website van de Kamer.
 • 04/05/2017 -  FAQ nieuwe wet private veiligheid
 • 23/03/2017 - Communicatie wetsontwerp
 • 20/03/2017 - Koninklijk besluit van 20 maart 2017 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales.
 • 01/12/2016 - Activiteitenrapporten: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of beveiligingsonderneming.
 • 26/05/2016 - omzendbrief SPV 06 veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3.
 • 25/05/2016 - omzendbrief OOP 42 bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal.
 • 31/03/2015 - Koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnische onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.
 • 01/12/2015 - Activiteitenrapporten: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of beveiligingsonderneming.
 • 18/11/2014 - Formulieren: bankwaarborg en overmaken vaststaande feiten.
 • 30/09/2014 - Koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet (B.S., 30 september 2014).
 • 03/09/2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, §5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 3 september 2014).
 • 27/08/2014 - Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in art.1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 27 augustus 2014).
 • 19/08/2014 - Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in art.4bis, §2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 19 augustus 2014).
 • 19/08/2014 - Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S., 19 augustus 2014).
 • 13/08/2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot regeling van de melding van de feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 13 augustus 2014).
 • 10/04/2014 - De procedures en formulieren voor bestellingen van identificatiekaarten, emblemen, bewakingsregisters en -lijsten & voertuigkentekens kunnen teruggevonden worden onder het menu-item "Bestellingen".
 • 08/04/2014 - Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen,andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn (B.S., 08 april 2014).
 • 08/04/2014 - Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot wijziging van het KB van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer (B.S., 08 april 2014).
 • 23/01/2014 - Wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 23 januari 2014).
 • 21/01/2014 - Indien uw onderneming nog niet beschikt over een toegangsaccount van de Sociale Zekerheid om uw activiteitenrapport in te vullen via ons e-loket, dan kan u zich via deze link aanmelden: https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/index.htm.
 • 19/12/2013 - De modelversies van de activiteitenrapporten zijn beschikbaar in .pdf: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, veiligheidsdienst, beveiligingsonderneming.
 • 11/12/2013 - Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de opleidingsvereisten waaraan het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen moet voldoen (B.S., 11 december 2013) 
 • 17/08/2013 - Wet tot de invoering van intelligente vervoerssystemen en wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • 02/07/2013 - Koninklijk besluit van 11 juni 2013 betreffende het logboek van de maritieme veiligheidsondernemingen (B.S., 2 juli 2013)
 • 02/07/2013 - Koninklijk besluit van 11 juni 2013 betreffende het opdrachtsverslag van de maritieme veiligheidsondernemingen (B.S., 2 juli 2013)
 • 02/07/2013 - Koninklijk besluit van 11 juni 2013 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart van het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen, bedoelde in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 2 juli 2013)
 • 25/04/2013 - Koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht.
 • 30/01/2013 Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij.
 • 01/01/2013 - De modelversies van de activiteitenrapporten zijn beschikbaar in .pdf: bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, beveiligingsonderneming.

 Laatste update: 07/04/2022 - Webmaster - Persoonsgegevens