Opleiding

Algemeen
Het volgen van een opleiding is één van de voorwaarden om de kunnen werken als bewakingsagent of leidinggevend personeel. Voor leidinggevend personeel is er één opleiding. Dit is niet het geval voor agenten. Wat alle bewakingsagenten moeten beheersen wordt uitgelegd in de basisopleiding. Die opleiding moeten alle bewakingsagenten volgen. Voor gespecialiseerde taken is een bijkomende opleiding voorzien. Er zijn bijzondere opleidingen voorzien inzake ‘bescherming van personen' (zie bescherming van personen), ‘toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden (zie waardevervoer), ‘interventie na alarm' (zie interventie na alarm), ‘operator van een alarmcentrale' (zie operator alarmcentrale), ‘persoonscontrole – korte type' en ‘persoonscontrole – lange type' (zie persoonscontrole) en ‘winkelinspecteur' (zie winkelinspecteur). Wie geslaagd is in de basisopleiding kan de bijkomende opleidingen volgen.
Alle opleidingen worden verstrekt door opleidingsinstellingen die daarvoor erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken. Andere opleidingen geven geen toegang tot het beroep of tot de gespecialiseerde functies.
Organisatie van de opleidingen
Alle weergegeven lesuren duren 50 minuten.

Examens
In principe worden alle vakken geëxamineerd. Te behalen punten: minimum 50 % van elk gedoceerd vak en 60 % voor het totaal van de geëxamineerde vakken. Indien een opleidingsinstelling de bekwaamheid van de cursisten op een andere wijze wenst te meten is hiervoor een toestemming nodig van Binnenlandse Zaken.
Niemand mag zich in totaal (ongeacht de opleidingsinstelling) meer dan 4 maal (herexamens inbegrepen) aanmelden voor de examens. Van elke opleiding kunnen er éénmaal herexamens georganiseerd worden. Wie na herexamens niet geslaagd is moet het geheel van de opleiding opnieuw volgen. Dus wie niet slaagt kan herexamens afleggen; wie opnieuw niet slaagt dient de opleiding opnieuw te volgen, waarna hij nog eenmaal examens en herexamens kan afleggen.

Vrijstellingen
Als algemene regel geldt dat eenieder alle vakken van een opleiding moet volgen en ook over ieder vak een examen moet afleggen. De vooropleidingen of eventuele gelijkaardige vakken uit andere opleidingen doen aan dit principe geen afbreuk. Zo zal bijvoorbeeld iemand die rechten gestudeerd heeft niet vrijgesteld zijn voor rechtsvakken. Het recht in de bewakingssector is immers specifiek en is niet gedoceerd tijdens de rechtenstudies.

Voor volgende opleidingen zijn er geen vrijstellingen mogelijk:
  • Opleiding persoonscontrole (korte en lange type);
  • opleiding winkelinspecteur;
  • wapenopleiding.


Een aanvraag tot vrijstelling kan aangevraagd worden bij de FOD Binnenlandse Zaken of wordt toegekend ter gelegenheid van de afgifte van de identificatiekaart.

Op deze algemene regel bestaan enkele uitzonderingen.

1° Er wordt in een belangrijke mate rekening gehouden met de vroeger opgedane beroepservaring.
De omvang van de vrijstelling wegens beroepservaring verschilt, al naargelang de periode waarin de betrokkene voor het eerst in dienst kwam bij een vergunde bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. Onderstaande tabel verduidelijkt deze situatie.

Eerste indiensttreding als bewakingsagent Te leveren bewijs van beroepservaring Aard van de vrijstelling
Tussen 29/05/1991 en 28/08/ 1997 In dienst op 29/05/1990 bij een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst Cumulatief vrijgesteld van:
Opleiding leidinggevend personeel
Basisopleiding uitvoerend personeel
Bijzondere opleiding interventie na alarm
Bijzonder opleiding operator van een alarmcentrale
Bijzondere opleiding bescherming van personen
Bijzondere opleiding toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
Bijzondere opleiding toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
Tussen 28/08/1997 en 01/11/1999 In dienst op 29/05/1990 bij een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst Van volgende opleidingen vrijgesteld voor zover de functies waarvoor deze opleidingen nodig zijn werden uitgeoefend op 29 mei 1990:
- Opleiding leidinggevend personeel;
- Basisopleiding uitvoerend personeel en
  Bijzondere opleiding interventie na alarm en
  Bijzonder opleiding operator van een alarmcentrale;
- Bijzondere opleiding bescherming van personen
- Bijzondere opleiding toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
Na 01/11/1999 In dienst op 29/05/1990 én op 01/01/1999 bij een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst functies waarvoor deze opleidingen nodig zijn, werden uitgeoefend op 29 mei 1990 én op 1 januari 1999:
- Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel;
- Basisopleiding uitvoerend personeel en
  Bijzondere opleiding interventie na alarm en
  Bijzonder opleiding operator van een alarmcentrale;
- Bijzondere opleiding bescherming van personen
- Bijzondere opleiding toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden


De datum of de periode waarop een bewakingsagent in dienst was van een bewakingsonderneming of van een interne bewakingsdienst en de aldaar uitgeoefende functie kunnen aangetoond worden met alle schriftelijke bewijsstukken, uitgaande van derden, met uitzondering van de verklaring. Zo gelden de loonfiches uit deze periode, de kopie van de inschrijving in het personeelsregister van de werkgever en het arbeidscontract of andere schriftelijke documenten die dateren van omstreeks de gestelde data. Een verklaring of een getuigenis die na de betrokken periode werd opgesteld, volstaat niet. De minister van Binnenlandse Zaken apprecieert de waarde die aan de overgemaakte stavingstukken moet gehecht worden.

2° Buitenlandse bewakingsagenten kunnen van bepaalde vrijstellingen genieten (zie buitenlandse bewakingsagenten).

3° Bewakingsagenten die op 1 januari 1999 werkzaam waren in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst kunnen het diploma van winkelinspecteur bekomen zonder dat ze hiervoor examens moeten afleggen. Voor het bekomen van een diploma volstaat het dat ze alle lessen van de opleiding inspecteur gevolgd hebben.

Wanneer iemand zich op vrijstellingen wil beroepen, dient hij een aangetekend schrijven tot de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid te richten.

Bekwaamheidsattest
Wie geslaagd is in een opleiding ontvangt een bekwaamheidsattest. Dit attest bevat de datum van uitreiking ervan en moet aan de bewakingsagent worden afgegeven binnen de twee maanden na de sluiting van de zittijd. Het bekwaamheidsattest bevat een aantal verplichte gegevens (bijlage 10).

Regelgeving: artikel 5, eerste lid, 5° en artikel 6, eerste lid, 6° van de wet.
Koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S., 12 januari 2000).
Omzendbrief betreffende het Koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en –ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.