Autorisation

Iedere onderneming of interne bewakingsdienst die bewakingsactiviteiten wenst te organiseren, dient voorafgaand een vergunning te bekomen van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit geldt ook voor de onderneming die weliswaar geen bewakingsactiviteiten uitoefent, maar zich wel als dusdanig uitgeeft.
De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar, waarna ze voor gelijke termijnen kan worden vernieuwd. De aanvrager moet voldoen aan een aantal vergunningsvoorwaarden. De vergunning wordt verleend voor één of meerdere soorten bewakingsactiviteiten en volgens een specifieke vergunningsprocedure.

De minister van Binnenlandse Zaken kan bij het verlenen van de vergunning bepaalde activiteiten of het aanwenden van bepaalde middelen en methodes uitsluiten. Hij kan de vergunning ook aan specifieke voorwaarden onderwerpen. De vergunning kan onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden verleend. In het eerste geval wordt de vergunning slechts verleend nadat een aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; in het tweede geval wordt ze van rechtswege ontbonden als aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan.

De vergunning kan op vier wijzen een einde nemen:

  • doordat de onderneming of de interne bewakingsdienst aan wie een vergunning is verleend onder ontbindende voorwaarde, de opgelegde voorwaarde niet nakomt;
  • doordat de vergunning uitdooft en de onderneming vraagt na afloop van de vergunningstermijn geen vernieuwing aan;
  • doordat de vergunninghouder zelf bij de minister van Binnenlandse Zaken om de vrijwillige opheffing van zijn vergunning verzoekt;
  • doordat de minister van Binnenlandse Zaken bij wijze van sanctie de vergunning intrekt.

De vergunning heeft betrekking op het recht om bewakingsactiviteiten uit te oefenen of om zich als dusdanig uit te geven. De vergunning loopt dan ook niet af omdat een onderneming deze activiteiten niet langer uitoefent.
In bepaalde gevallen kan een onderneming tijdelijk de vergunning van een andere onderneming benutten. Het gaat om een onderneming die fuseert met een vergunde onderneming, een vergunde onderneming overneemt of nog om een vergunde onderneming waarvan de rechtspersoonlijkheid wijzigt. In deze gevallen mag de nieuwe juridische entiteit gedurende de periode die de notificatie van de beslissing betreffende de vergunningsaanvraag voorafgaat, de bewakingsactiviteiten van de initieel vergunde onderneming voortzetten.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van een onderneming of een interne dienst, moeten melding maken van de vergunning waarover de onderneming of de interne dienst beschikt.

De algemene vergunning die betrekking heeft op één of meerdere van de hoofdactiviteiten, kan op elk ogenblik worden uitgebreid met een andere hoofdactiviteit.