ACTUALITEIT


WAARSCHUWING

Gelieve de algemene voorwaarden waaronder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken u toegang verleent tot zijn website, aandachtig te lezen. Het raadplegen van deze site veronderstelt dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Clausule van niet-aansprakelijkheid

De FOD BINNENLANDSE ZAKEN levert grote inspanningen opdat de informatie die op deze website wordt verspreid, volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Indien, ondanks deze inspanningen, de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal de FOD BINNENLANDSE ZAKEN de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Niettegenstaande het voorafgaande, kunnen de FOD BINNENLANDSE ZAKEN, alsook de instanties die informatie verstrekken via dit systeem, geen enkele garantie bieden over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de inhoud en zij wijzen elke aansprakelijkheid af inzake de inhoud van de informatie, die op dit systeem kan worden geraadpleegd of via dit systeem kan worden uitgewisseld.

Zij kunnen bovendien geen enkele garantie bieden en over het algemeen wijzen zij elke, uitdrukkelijke of impliciete, aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem en met het gebruik dat van deze inlichtingen wordt gemaakt.

Deze site bevat in het bijzonder links naar de ondernemingen, diensten, organismen en personen, vergund of erkend in het kader van de wetgeving op de private veiligheid en het private onderzoek, maar buiten deze « vergunning of erkenning door de Minister van Binnenlandse Zaken », kan de FOD BINNENLANDSE ZAKEN, geen enkele impliciete garantie bieden van verkoopbaarheid van de diensten die door deze ondernemingen en personen worden aangeboden en van geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Tenslotte, bieden de FOD BINNENLANDSE ZAKEN, alsook de instanties die informatie verstrekken via dit systeem, geen enkele impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon – bijvoorbeeld, bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling – vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.

Met deze clausule van niet-aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale of supranationale wetgeving vervatte vereisten, noch om aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Links en verwijzingen

Deze Internetsite bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld.

De FOD BINNENLANDSE ZAKEN, alsook de instanties die dit systeem van informatie voorzien, controleren deze sites niet en kunnen dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites, door de inhoud ervan, met name betreffende de kwaliteit en de volledigheid van de informatie die zij bevatten, alsook door de gevolgen van handelingen gebaseerd op deze inhoud.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van de Internetsites vanuit dewelke u in verbinding kon worden gesteld met de site van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN.

Indien u wenst dat de site van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN een hyperlink voorziet naar uw professionele website, vragen wij u eerst contact op te nemen met onze webmaster (webmaster@ibz.fgov.be) die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid hiervan zal informeren. Behoudens uitzondering kan deze aanvraag slechts worden overwogen indien uw professionele website eveneens een link voorziet naar de site van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN.

Elke link van een professionele website naar de FOD BINNENLANDSE ZAKEN zal op eenvoudige aanvraag van deze laatste moeten worden verwijderd.

Verspreiding van informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Eventuele tegenstrijdigheden

De op of via de website van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet worden beschouwd als een authentieke overname van de officieel aangenomen teksten. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte test steeds voorrang.

Bescherming van de persoonsgegevens.

De federale overheidi hecht veel belang aan de persoonlijk levenssfeer van de gebruikers. Om meer te weten over ons algemeen beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens, klik hier.

De FOD BINNENLANDSE ZAKEN verbindt zich ertoe om elke vraag of klacht in verband met de informatie opgenomen in de bladzijden van deze site, vertrouwelijk te behandelen.

Klachten

Wanneer u de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet u af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat worden ingediend of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

Risico's

Door de informatie op deze bladzijden te raadplegen, stemt u ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat u het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de website van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen zonder verantwoordelijk te worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Commerciële aspecten

Het is niet de bedoeling van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN om, rechtstreeks of onrechtstreeks, publiciteiti te maken of een contractuele relatie aan te knopen middels het medium van de bladzijden van de Internetsite.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

Auteursrechten

U heeft het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het dupliceren van formulieren voor commerciële doeleinden, alsook het ter beschikking stellen ervan op andere websites, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de FOD BINNENLANDSE ZAKEN.

De FOD BINNENLANDSE ZAKEN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, afbeeldingen, databanken en iconen, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Wij herinneren u eraan dat het kraken van computers kan veroordeeld worden met een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van 50.000 €.

Bovendien zullen, het kraken van computers, het onrechtmatig gebruik van paswoorden waardoor men toegang krijgt tot bepaalde bladzijden van deze website, de berichten die kettingbrieven bevatten of elke andere vorm van "spam",  kunnen worden bestraft in het kader van de wetgeving op de private veiligheid en op het private onderzoek, krachtens ernstige deontologische fout, en in dit kader het voorwerp uitmaken van ernstige sanctiesi die kunnen gaan tot het intrekken van de vergunningi of erkenning.

Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze waarschuwing onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.



www.ibz.be
www.besafe.be



 
Wettelijke bepalingen     Webmaster