ACTUALITEIT

Onderneming

OVERZICHT REGLEMENTERING OPSPORING (19/7/1991- 10/05/2010)

De wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (B.S., 02.10.1991) gewijzigd door de wetten van 30 december 1996 (B.S., 14.02.1997), 7 mei 2004 (B.S. 03.06.2004) en 28 april 2010 (B.S. 10.05.2010)

LIJST DER UITVOERINGSBESLUITEN EN OMZENDBRIEVEN

1. Toepassingsgebied.

Koninklijk besluit van 30 juli 1994 tot vaststelling van de lijst van beroepen en activiteiten die niet beschouwd mogen worden als bedoeld in de wet tot regeling van het beroep van privé-detective.(B.S. 14.09.1994)

Koninklijk besluit van 28 september 1992 tot vaststelling van de openbare en militaire ambten zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 6°, van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (B.S. 27.10.1992).

2. Vergunningsvoorwaarden

Koninklijk besluit van 29 april 1992 betreffende de vergunningi om het beroep van privé-detective uit te oefenen (B.S. 15.05.1992), gewijzigd door de koninklijke besluiten van 2 juni 1997 (B.S. 09.07.1997) en 26 mei 1998 (B.S., 19.06.1998).

3. Opleidingsvoorwaarden

Koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen (B.S., 03/03/2008)

Koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de instellingen gemachtigd om dit getuigschrift af te leveren (B.S. 29.09.1992), gewijzigd door de koninklijke besluiten van 9 juni 1997 (B.S. 09.07.1997) en 17 februari 2005 (B.S. 08.03.2005)

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen (B.S. 24/01/2018)

4. Heffingen

Koninklijk besluit van 14 augustus 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controlei op de heffing verschuldigd door de privé-detective en tot vaststelling van de wijze van de heffing.(B.S. 12.09.1992)

5. Identificatiekaart

Ministerieel besluit van 19 februari 1993 betreffende de identificatiekaarti voor privé-detectives (B.S. 03.04.1993), gewijzigd door het ministerieel besluit van 9 februari 1998 (B.S. 24.02.1998)

6. Controle

Koninklijk besluit van 10 juni 1992 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (B.S. 02.10.1992)

7. Sancties

Koninklijk besluit van 29 juni 1992 tot vaststelling van de procedure tot schorsing en intrekking van de vergunningi voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective.(B.S. 29.07.1992)

8. Commissie

Ministerieel besluit van 23 maart 2004 tot oprichting van de Commissie Opleiding privé-detectives.(B.S. 10.05.2004)

9. Interne aanstellingen

Ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controlei op de heffing verschuldigd door de privédetectives (B.S., 07/07/2008)

Ministerieel besluit van 23 maart 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoeringsbesluiten (B.S., 06/04/2012)

Ministerieel besluit van 23 mars 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S., 06/04/2012)www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster