ACTUALITEIT

Onderneming

Detectives dienen te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en -ervaring. Dit houdt in dat de privé-detective geen vergunningi krijgt wanneer hij de opleidingi niet gevolgd heeft en bijgevolg geen houder is van een getuigschrift afgeleverd door een daartoe door de Minister van Binnenlandse Zaken erkende opleidingsinstelling, en dat hij het recht om het detectiveberoep uit te oefenen verliest wanneer hij nalaat tijdig de vijfjaarlijkse bijscholing te volgen.

Normaal gesproken kan eenieder zich voor deze opleidingi inschrijven. Toch stellen de opleidingsinstellingeni zelf een aantal voorwaarden bij de inschrijving van cursisten, zonder dat hen dit van overheidswege is opgelegd. Ze vereisen immers een blanco getuigschrift van goed zedelijk gedragi bestemd voor een openbaar bestuur, een minimumleeftijd van 21 jaar en -in de meeste opleidingsinstellingen- minimaal een A2- of daarmee gelijkgesteld diploma.

Er zijn drie soorten opleidingen: de basisopleiding, de sectoropleiding en de opleidingi in het kader van de verplichte bijscholing.


Getuigschriften

Na afloop van de basisopleiding levert de instelling aan de kandidaten die slaagden in de opleiding, een getuigschrift af. Deze getuigschriften zijn geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uitreiking. De uitreikingsdatum staat op de getuigschriften vermeld.

De basis- en sectoropleiding verlenen op een gelijke wijze toegang tot het beroep. Zij die geslaagd zijn voor één van beide opleidingen bekomen dan ook een evenwaardig "getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective".

Examens

Met uitzondering van de bijscholing, worden alle vakken geëxamineerd. Om te slagen in de examens moet minstens vijftig procent van de punten worden behaald voor elk gedoceerd vak (t.t.z. elk vak dat afzonderlijk wordt geëxamineerd) en minstens zestig procent van de punten voor het totaal van de geëxamineerde vakken.

Niemand mag zich meer dan viermaal aanmelden voor de examens, met inbegrip van de herexamens. Herexamens worden georganiseerd ten laatste twee maanden na de vorige examenzitting. Ze kunnen worden afgelegd zonder de cursus opnieuw te volgen.

Dus wie na de (enige) herexamens niet is geslaagd, dient de opleidingi een tweede keer te volgen om zich vervolgens voor alle examens opnieuw aan te melden. Indien hij opnieuw niet geslaagd is, kan hij nog éénmaal herexamen afleggen.

Regelgeving:
- Artikel 3, §1, 4° en §2, 5° van de wet van 19 juli 1991
- Koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen. ( BS. 03 maart 2008)www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster