ACTUALITEIT

Privé-detective

> opsporing > privé-detective
Privé-detective

De private opsporing omvat allerhande terreinen zoals het opsporen van verdwenen personen of gestolen goederen. Maar ook het inzamelen van allerhande informatie over personen: het gedrag, de vermogenstoestand, de moraliteit of nog de burgerlijke stand wordt als opsporing beschouwd. Dit is ook het geval voor het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten teneinde een conflict te beslechten.

Wie private opsporing verricht wordt wettelijk beschouwd als een privé-detective, ook al gebruikt hij die naam niet bij het uitoefenen van zijn job. Experts, verzekeringsinspecteurs, speurders die werken voor incassokantoren. het zijn allen privé-detectives.

Private opsporing bestaat uit bepaalde activiteiten die door private personen worden uitgeoefend en die door de wet zijn vastgelegd. Het gaat om volgende activiteiten.

1° Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen

Voorbeelden van detectivewerkzaamheden die onder deze activiteit vallen, zijn:

 • het opsporen van gestolen voertuigen door zogenaamde car-tracers;
 • het onderzoek naar vermiste of ontvoerde kinderen;
 • het opsporen van erfgenamen in het kader van een opengevallen erfenis.

2° Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen

Voorbeelden van opsporingsactiviteiten die onder deze noemer kunnen worden gebracht, zijn:

 • het inwinnen van informatie omtrent een toekomstige huwelijkspartner;
 • de prestaties van een sollicitant controleren bij vorige werkgevers;
 • het controleren van de solvabiliteit van een potentiële kredietnemer;
 • nagaan in welke uitgaansgelegenheden een werknemer met een vertrouwensfunctie vertoeft.

Met "personen" worden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen bedoeld. Dit betekent dat ook het inwinnen van informatie omtrent de solvabiliteit van ondernemingen een detective-activiteit kan uitmaken. Zo kunnen personen die werkzaam zijn in ondernemingen voor handelsinlichtingen onder het toepassingsgebied van de detectivewet vallen. Alleen wanneer de informatie-inwinningi gebeurt bij anderen dan de opdrachtgeveri of diegene die het voorwerp is van het onderzoek, zal men kunnen spreken over een detective-activiteit in de zin van de wet.

3° Het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten

Enkele voorbeelden:

 • het controleren van de arbeidsprestaties van een werknemer;
 • om een conflict tussen echtgenoten via een echtscheidingsprocedure te kunnen beslechten, nagaan waar en wanneer de partner overspel pleegt;
 • de ware toedracht achterhalen van een brand om een conflict tussen verzekeraar en verzekeringsnemer op te lossen;
 • het vaststellen van de prestaties van een verkoper.

Ook hier geldt dat met "personen" zowel natuurlijke personen als rechtspersonen worden bedoeld.
Met de term "conflict" wordt elk "meningsverschil" tussen (rechts)personen bedoeld, los van het feit of dat geschil al dan niet juridisch vertaalbaar is.

4° Het opsporen van bedrijfsspionage

Men zou deze bedrijfsspionage kunnen omschrijven als het heimelijk vergaren van gegevens bij een bedrijf met het oogmerk een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en de bedoelingen van de concurrent, om zo het eigen beleid te kunnen bepalen.

5° Elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit

Alhoewel het niet in de bedoeling lag van de wetgever meteen andere dan de onder 1° tot 4° opgesomde activiteiten te reglementeren, werd naar de toekomst toe een opening gelaten. De snel evoluerende vraag op deze dienstenmarkt kan immers tot gevolg hebben dat dit later wel nodig wordt. De wet laat de overheid daarom toe nieuwe evoluties snel te ondervangen door ook andere activiteiten te reglementeren. Dit kan geschieden via een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. Van deze bevoegdheid werd echter nog geen gebruik gemaakt.

Regelgeving: artikel 1, §1 van de wet.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster