ACTUALITEIT

Onderneming

Iedere ondernemingi of interne bewakingsdiensti die bewakingsactiviteiten wenst te organiseren, dient voorafgaand een vergunningi te bekomen van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit geldt ook voor de ondernemingi die weliswaar geen bewakingsactiviteiten uitoefent, maar zich wel als dusdanig uitgeeft.
De vergunningi wordt verleend voor een termijn van vijf jaar, waarna ze voor gelijke termijnen kan worden vernieuwd. De aanvrager moet voldoen aan een aantal vergunningsvoorwaarden. De vergunningi wordt verleend voor één of meerdere soorten bewakingsactiviteiten en volgens een specifieke vergunningsprocedure.

De minister van Binnenlandse Zaken kan bij het verlenen van de vergunningi bepaalde activiteiten of het aanwenden van bepaalde middelen en methodes uitsluiten. Hij kan de vergunningi ook aan specifieke voorwaarden onderwerpen. De vergunningi kan onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden verleend. In het eerste geval wordt de vergunningi slechts verleend nadat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; in het tweede geval wordt ze van rechtswege ontbonden als aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan.

De vergunningi kan op vier wijzen een einde nemen:

 • doordat de ondernemingi of de interne bewakingsdiensti aan wie een vergunningi is verleend onder ontbindende voorwaarde, de opgelegde voorwaarde niet nakomt;
 • doordat de vergunningi uitdooft: de ondernemingi vraagt na afloop van de vergunningstermijn geen vernieuwing aan;
 • doordat de vergunninghouder zelf bij de minister van Binnenlandse Zaken om de vrijwillige opheffing van zijn vergunningi verzoekt;
 • doordat de minister van Binnenlandse Zaken bij wijze van sanctie de vergunningi intrekt.

De vergunningi heeft betrekking op het recht om bewakingsactiviteiten uit te oefenen of om zich als dusdanig uit te geven. De vergunningi loopt dan ook niet af omdat een ondernemingi deze activiteiten niet langer uitoefent.

In bepaalde gevallen kan een ondernemingi tijdelijk de vergunningi van een andere ondernemingi benutten. Het gaat om een ondernemingi die fuseert met een vergunde onderneming, een vergunde ondernemingi overneemt of nog om een vergunde ondernemingi waarvan de rechtspersoonlijkheid wijzigt. In deze gevallen mag de nieuwe juridische entiteit, voor zover zij zelf een vergunningi heeft aangevraagd, gedurende de periode die de notificatie van de beslissing betreffende de vergunningsaanvraag voorafgaat, de bewakingsactiviteiten van de initieel vergunde ondernemingi voortzetten.

Elk document dat uitgaat van een bewakingsondernemingi of van een interne bewakingsdienst, moet melding maken van de vergunningi waarover deze ondernemingi of deze dienst beschikt.

De algemene vergunningi die betrekking heeft op één of meerdere van de zeven hoofdactiviteiten, kan op elk ogenblik worden uitgebreid met een andere hoofdactiviteit.

Voor bepaalde activiteiten is er, naast de algemene vergunning, ook een bijkomende vergunningi of toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken noodzakelijk:

 • uitvoeren van activiteiten met wapens;
 • eerste gebruik honden;
 • uitvoeren van activiteiten met honden op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn;
 • uitvoeren van activiteiten met honden bij de bewakingsactiviteit persoonscontrole;
 • het beheer van volgsystemeni voor bewakingscentrales;
 • het verrichten van bewakingsactiviteiten voor publieke rechtspersonen.

Regelgeving: artikel 2, §1, lid 1, 2 en 3 en artikels 4bis en 13 van de wet.

Koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regering van bepaalde methodes van bewaking (B.S., 7 mei 2003).

Alvorens een vergunningi te verkrijgen dient een bewakingsondernemingi en een interne bewakingsdiensti aan een aantal vergunningsvoorwaardeni te voldoen. Dit zijn:
Voor alle aanvragers

 • de minister van Justitie moet omtrent de aanvrager een advies hebben uitgebracht; dit advies is gebaseerd op gerechtelijke antecedenten of inlichtingen van de Veiligheid van de Staat omtrent de aanvragers; de minister van Binnenlandse Zaken zal de inlichtingen of de gerechtelijke informatie beoordelen bij het nemen van een beslissing omtrent de vergunningsaanvraag; hij zal een negatief advies van de minister van Justitie meestal volgen;
 • een verzekeringsattest dat aantoont dat de activiteiten van de bewakingsondernemingi of de interne bewakingsdiensti gedekt zijn door een specifieke verzekeringi burgerlijke aansprakelijkheid;
 • het bewijs dat minstens één persoon in de bewakingsondernemingi of de interne bewakingsdiensti voldoet aan de voorwaarden inzake opleidingi voor leidinggevend personeeli en minstens één persoon voldoet aan de opleidingsvoorwaarden, vereist voor de uitoefening van de activiteiten, waarvoor een aanvraag is ingediend;
 • het bewijs dat de bewakingsondernemingi of de interne bewakingsdiensti beschikt over de infrastructuur en het materiaal aangepast aan elk van de activiteiten waarvoor ze een vergunningi vraagt; deze bestaat in elk geval uit een afzonderlijk en beveiligd lokaal op een exploitatiezeteli waar voldoende communicatiemogelijkheden aanwezig zijn met politiediensten en met een beveiligingssysteem voor de klantendossiers en andere confidentiële gegevens.

Bijkomend voor een bewakingsonderneming:

 • voor zover het rechtspersoon is, moet de ondernemingi zijn opgericht volgens de in het Belgisch recht geldende bepalingen of overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
 • de exploitatiezeteli in een lidstaat van de Europese Unie gelegen is.

Regelgeving: artikel 2, §§ 1 en 3 van de wet.

Koninklijk besluit van 14 mei 1991 betreffende de financiële middelen en de technische uitrusting van bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten (B.S., 28 mei 1991)

Koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten en de erkenning van beveiligingsondernemingen (B.S., 28 mei 1991), gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 1992 (B.S., 6 augustus 1992).

Koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekeringi tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 9 juli 1991), gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 2002 (B.S., 21 januari 2003).www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster