ACTUALITEIT

Onderneming

OVERZICHT REGLEMENTERING BEWAKING

Koninlijke besluit van 21 december 2018 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 19 januari 2019)

De wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.


Wetswijzigingen:

Koninlijke besluit van 03/07/2020
tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de  activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen (B.S. 20/07/2020).

Wet van 9 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens 

Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensteni en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

UITVOERINGSBESLUITEN EN OMZENDBRIEVEN

1. Vergunningsvoorwaarden

Koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten en de erkenning van beveiligingsondernemingen (B.S., 28 mei 1991), gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 juli 1992 (B.S., 6 augustus 1992) en 13 juni 2002 (B.S., 9 juli 2002).

Koninklijk besluit van 14 mei 1991 betreffende de financiële middelen en de technische uitrusting van bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten (B.S., 28 mei 1991), gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juni 2002 (B.S., 9 juli 2002).

Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekeringi tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensteni en de maritieme bewakingsdiensten (B.S. 24/11/2017)

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling  van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, §5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 3 september 2014).

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in art. 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 27 augustus 2014).

Koninklijk besluit van 20 maart 2017 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales.

Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in art.4bis, §2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 19 augustus 2014).

Koninklijk besluit van 25 april 2021 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensteni (B.S. 02/08/2021).


2. Voorwaarden, opgelegd aan het personeel

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot regeling van de melding van de feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S, 13 augustus 2014)


Opleiding

Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdiensti of opleidingsinstelling en de organisatie ervan (B.S. 18/06/2018).

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 23/01/2018)Overstapverbod

Omzendbrief SE-BE-03 betreffende de gevolgen van de nietigverklaring door de Raad van State van het koninklijk besluit van 18 januari 1991 tot vaststelling van de lijst van de openbare en militaire ambten zoals bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 6 en 6, eerste lid, 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 8 februari 1991). voor wat betreft militaire ambten impliciete opheffing door het arrest van het Arbitragehof n° 124/98 van 3 december 98 (B.S., 25 december 98).

3. Middelen en methodes

Koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemeni gebruiken (B.S., 18 juni 2002)

Omzendbrief SPV-01 inzake de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van volgsystemeni (B.S., 21 augustus 2002)

Ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot regeling van de communicatie tussen de bewakingscentrales en het politieel meldingspunt (B.S., 22 januari 2003)

Omzendbrief SPV-03 betreffende de methodes gebruikt bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten.

Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrolei bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/11/2017)

Koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. (B.S., 2 april 2010) (Erratum)

Zie ook:

  • beveiligd waardevervoer
  • wapens

Rondzendbrief SPV-05 van 1 maart 2011 betreffende bewaking in het uitgangsleven en diens bijlagen. (B.S., 1 maart 2011)


4. Wapens/schietstanden

Koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden (B.S., 1 augustus 2000)

Koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeieni door de leden van de veiligheidsdiensteni van de openbare vervoersmaatschappijen (B.S., 20 juni 2006)

Ministerieel besluit van 31 augustus 2006 tot bepalen van de minimaal te verstrekken nazorg in geval van gebruik van een spuitbus zoals bedoeld in artikel 13.5 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapensi die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 24 november 2006), gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 oktober 2008 (B.S., 22 oktober 2008)

Koninklijk besluit van 9 oktober 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapensi die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. (B.S., 22 oktober 2008)

5. Beveiligd waardevervoer

Technische nota, gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 maart 1997 houdende de goedkeuringsprocedure van de beveiligingssystemen van waarden (B.S., 7 maart 1997) (Bijlage: technische nota)

Omzendbrief van 14 september 2001 betreffende het koninklijk besluit houdende bepaalde regels ter beveiliging van het waardevervoeri (B.S., 22 september 2001) - Duitse vertaling

Ministerieel besluit van 19 december 2001 tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoeri (B.S., 5 januari 2002)

Koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigeni voor waardevervoeri (B.S., 29 april 2003), zoals gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 22 mei, 6 december 2005, 8 juni 2007, 10 februari 2011 (B.S., 24 februari 2011), 18 maart 2014 (B.S., 8 april 2014).

Koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen,andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn (B.S., 08 april 2014).

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S., 6 oktober 2017)


Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot goedkeuring van het reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande bewakingsondernemingen die activiteiten van beveiligd vervoer uitoefenen (B.S., 22 april 2014)

6. Retributies

Koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributiesi en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 20/11/2019).

7. Identificatiekaart en kledij

Identificatiekaart

Koninklijk besluit van 17 maart 2000 betreffende de modaliteiten voor de aanvraag en vernietiging van de identificatiekaarti voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten (B.S., 20 april 2000)

Koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (B.S., 16 november 2005)

Koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. (B.S 27 oktober 2006, 23 februari 2007)

Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 18 juli 2008)

Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden. (B.S., 18 juli 2008)

Duitse vertaling: KB 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. (B.S., 27 augustus 2008)

Omzendbrief SPV-04 betreffende de identificatiekaarti in de bewakingssector. (B.S., 22 juni 2009)

Koninklijk besluit van 15 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (B.S., 6 augustus 2009)

Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. (B.S., 2 oktober 2012)

Kledij

Ministerieel besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkledingi en het embleemi van bewakingsagenten (B.S., 15 juni 2007), gewijzigd bij ministerieel besluit van 29 juli 2013 (B.S., 8 augustus 2013)

8. Controle

Koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018)

Ministerieel besluit van 5 januari 2017 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018) 

Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controlei van de private veiligheid en de privédetectives

9. Sancties en maatregelen

Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboeten bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten(B.S., 29 december 1990), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000 (B.S., 9 maart 2000), van 7 april 2000 (B.S., 26 april 2000) en van 12 september 2001 (B.S., 6 oktober 2001) en 5 november 2002 (B.S., 14 november 2002).

Koninklijk besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 7 juni 1991), gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 januari 2000 (B.S., 9 maart 2000)

Koninklijk besluit van 6 juni 2018 betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 21 juni 2018)

10. Commissies

Commissie opleidingi bewaking:

Commissie betreffende het waardevervoer: Ministerieel besluit van 3 maart 2005 (B.S., 29 april 2005).

Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden: Akte van 27 augustus 2007 (B.S., 31 augustus 2007)

11. Interne aanstellingen

Ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S.,10 maart 1998), gewijzigd door de ministeriële besluiten van 10 december 1998 (niet gepubliceerd), 7 juli 1999 (B.S., 26 november 1999), 27 april 2000 (B.S., 18 mei 2000), 4 mei 2001 (B.S., 16 mei 2001), 4 maart 2002 (B.S., 16 mei 2002) en 31 maart 2003 (B.S., 16 april 2003).

Ministerieel besluit van 23 maart 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S., 6 april 2012)

Ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S., 10 januari 2005)

Koninklijk besluit van 18 januari 2007 betreffende de aanwijzing van personen die tewerkgesteld zijn binnen de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid, en die rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens die opgenomen zijn in het centraal strafregister (B.S., 23 februari 2007)

12. Beroepsverenigingen

Ministerieel besluit van 11 januari 2005 tot aanduiding van de beroepsverenigingen, zoals bedoeld in artikel 17bis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

13. Veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen

Ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten (B.S., 27 april 2006)

Ministerieel beluit van 3 april 2006 betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten (B.S., 27 april 2006)

Koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn. (B.S., 27 april 2006)

Zie ook:

  • 3. Voorwaarden, opgelegd aan het personeel: Opleiding (KB 20 juli 2006 en KB 12 augustus 2008)
  • 5. Wapens/schietstanden (KB 10 juni 2006 en KB 31 augustus 2006)

14. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigeni (B.S., 14 juni 2010), gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 24 oktober 2011 (B.S., 3 november 2011) en 27 februari 2013 (B.S., 15 maart 2013)

15. E-loket


Koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht

Ministerieel besluit van 1 juni 2011 tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

16. Maritieme Veiligheidsondernemingen


Wet van 8 mei 2019 Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek maritieme veiligheid

Wet van 17 mei 2019 Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Wet van 23 mei 2019 Wet houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart

Koninklijk besluit van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunningi als maritieme veiligheidsonderneming. (B.S., 24 september 2013)

Koninklijk Besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen. (B.S., 24 september 2013)

Koninklijk besluit van 11 juni 2013 betreffende het logboek van de maritieme veiligheidsondernemingeni (B.S., 2 juli 2013)

Koninklijk besluit van 11 juni 2013 betreffende het opdrachtsverslag van de maritieme veiligheidsondernemingen (B.S., 2 juli 2013)

Koninklijk besluit van 11 juni 2013 tot vaststelling van het model van de identificatiekaarti van het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen, bedoelde in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 2 juli 2013)

Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de opleidingsvereisten waaraan het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingeni moet voldoen (B.S., 11 december 2013)

Koninklijk besluit van 6 maart 2013 betreffende de mededelingen en meldingen door de geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die vereist zijn wanneer zij beroep doen op een maritieme veiligheidsonderneming (B.S., 2 april 2013)

Koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruiken van private bewaking tegen piraterij op zee (B.S., 19 februari 2013)

Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekeringi tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 9 juli 1991), gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 2002 (B.S., 21 januari 2003) en 14 april 2013 (B.S., 25 april 2013)

17. Honden

Koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 03/02/2021)

18. Adviesraad

Koninklijk besluit van 18 maart 2021 betreffende de oprichting van de Adviesraad inzake Private veiligheid (B.S. 07/05/2021).www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster