ACTUALITEIT

Onderneming

Elke bewakingsagent moet een psychotechnisch onderzoeki en medisch onderzoeki ondergaan. Deze onderzoeken zijn slechts éénmaal verplicht en wél voor de eerste aanwerving van een agent in een bewakingsondernemingi of een interne bewakingsdienst. Ze kunnen worden uitgevoerd in het opleidingscentrum waar de kandidaat bewakingsagent is ingeschreven voor de basisopleiding en vooraleer hij deze opleidingi aanvat. In dit geval kan de agent die psychotechnisch of medisch niet geschikt wordt bevonden worden geweigerd tot de opleiding. Het onderzoek kan ook na de opleidingi worden uitgevoerd door de ondernemingi bij wie de agent voor het eerst wordt aangeworven. Het mag niet worden uitgevoerd door derden (bv. een selectiebureau).

Het psychotechnisch onderzoeki gebeurt door een psychiater of een psycholoog. Het onderzoek heeft bijzondere aandacht voor de ingesteldheid van de persoon. Er wordt nagegaan hoe hij staat ten aanzien van de van hem verwachte beroepsdeontologie en de bevoegdhedeni die hij als bewakingsagent zal hebben.

Bij het psychotechnisch onderzoeki wordt uitgegaan van het ideaalprofieli van een bewakingsagent. Het ideaalprofieli van de bewakingsagent is vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken en bestaat uit volgende elementen:

 • respect voor de medemens;
 • afwezigheid van racistische ingesteldheid;
 • niet gewelddadig zijn;
 • beheersing in conflict- en gevaarssituaties;
 • stressbestendigheid;
 • weerstand aan het machtsgevoel dat kan ontstaan door het dragen van een uniform, een identificatiekaart, een wapen, het werken met een hond;
 • snel visuele en auditieve elementen kunnen observeren en waarnemen;
 • vlug onderkennen van conflict- of gevaarssituaties;
 • geschiktheid tot gestage aandacht;
 • bestand zijn tegen eenzaamheid;- zich ruimtelijk kunnen organiseren (zin voor oriëntatie, mentale structuur van plaatsen);
 • geschiktheid tot analyse en synthese voor concrete problemen;
 • duidelijk, nauwkeurig en bondige rapporten kunnen opstellen;
 • snel en autonoom beslissingen kunnen nemen;
 • strategieën kunnen ontwikkelen bij het oplossen van problemen eigen aan de bewakingsfunctie;
 • over sociale vaardigheden beschikken: zich makkelijk verbaal uitdrukken, kunnen omgaan met diversiteit (jongeren, vreemdelingen), mensen in paniekerige of hysterische toestand kunnen kalmeren;
 • de kalmte bewaren in crisissituaties;
 • geen angst hebben van honden, met een hond kunnen omgaan, het dier beheersen;
 • geen angst hebben voor het dragen van wapens.

Indien de onderneming, die de bewakingsagent aanwerft de onderzoeken zelf uitvoert moeten de onderzoeksmethodes, de modaliteiten en de evaluatiewijzen van het psychotechnisch onderzoeki opgenomen in een reglement. De bewakingsonderneming, de interne bewakingsdiensti of de opleidingsinstelling legt dit reglement ter goedkeuring voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Het medisch onderzoeki gebeurt door een arts.

Regelgeving:
- Artikel 6, eerste lid, 5° van de wet.
- Koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S., 12 januari 2000).
- Omzendbrief van 28 maart 2000 betreffende het Koninklijk besluit van 30 december 1999betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en –ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoeki voor het uitoefenen van leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsondernemingi of interne bewakingsdiensti en betreffende de erkenning van de opleidingen.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster