ACTUALITEIT

Onderneming

De sector van de private veiligheid wordt geregeld door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, ook wel kortweg de "wet private veiligheid" genoemd.
Private bewaking omvat allerhande soorten toezicht op en bescherming van goederen en personen.

De wet omvat 13 bewakingsactiviteiten:

 • statische bewaking van roerende of onroerende goederen
 • mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarmi
 • waardentransport
 • beheer van een alarmcentrale
 • bescherming van personen
 • winkelinspectie
 • evenementenbewaking
 • bewaking uitgaansmilieu
 • doorzoeken van roerende of onroerende goederen
 • verrichten van vaststellingen
 • begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
 • bediening van technische middelen
 • toezicht op en controlei van personen

en definieert deze als volgt:

Statische bewaking

Bewakingsactiviteit bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen (met uitzondering van mobiele bewaking).

Mobiele bewaking

Bewakingsactiviteit bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, waarbij de bewakingsagent zich op de openbare weg verplaatst van goed naar goed om er toezicht uit te oefenen. 

Waardentransport

De omschrijving ‘waardentransport' omvat volgende bewakingsactiviteiten:

 • toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van goederen;
 • vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn (bijvoorbeeld diamanten);
 • beheer van een geldtelcentrum;
 • bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes.

Beheer van een alarmcentrale
Een alarmcentrale kan volgende taken uitoefenen:

 • het ontvangen en verwerken van signalen afkomstig van alarmsystemen;
 • het lokaliseren van goederen, uitgerust met volgsystemen, teneinde vermissing, beschadiging of vernieling ervan te voorkomen of vast te stellen;
 • het ontvangen en verwerken van oproepen van personen in nood;
 • het verzekeren van afstandscontrole van toegangen en uitgangen.

Bescherming van personen
Deze activiteit wordt ook wel "bodyguarding" genoemd en omvat het beschermen van personen tegen mogelijke gevaren, door de bewaakte persoon af te schermen voor ongewenste toenadering door derden. 

Winkelinspectie
Bewakingsactiviteit waarbij de bewakingsagent in winkelruimtes toezicht uitoefent op het gedrag van klanten teneinde diefstallen te voorkomen of vast te stellen. 

Evenementenbewaking

Elke vorm van statische bewaking van goedereni en van toezicht op en controlei van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen. Een evenement is een gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische commerciële of sportieve aard, met een tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is. Occasionele dansgelegenheden vallen hier niet onder, festivals wel. Voorbeelden van activiteiten van toezicht op evenementen zijn het kanaliseren van het publiek, bewaken van podia, backstage-controle, bewaking van installaties, enzovoort. 

Bewaking uitgaansmilieu

Elke vorm van statische bewaking en van controlei en toezicht op het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu. Onder uitgaansmilieu worden volgende plaatsen begrepen: cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden. 

Doorzoeken van roerende of onroerende goederen

Deze bewakingsactiviteit wordt ook wel "sweepings" genoemd. Het betreft het doelgericht preventief doorzoeken van lokalen of goederen. Sweepings moeten de opdrachtgever verzekeren van de afwezigheid van:

 • spionageapparatuur;
 • wapens;
 • drugs;
 • explosieve stoffen of stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen aangewend kunnen worden.

Verrichten van vaststellingen
Hiermee wordt het verrichten van de vaststellingen bedoeld, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheidi of van de houder van een overheidsconcessie (bijvoorbeeld: controlei op het betalend parkeren).

Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
Bij het uitoefenen van de bewakingsactiviteit verkeersbegeleiding, beschikt de bewakingsagent over dezelfde bevoegdheid als gemachtigde opzichters, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders en werfopzichters.

Bediening van technische middelen
De bediening van volgende door de Koning bepaalde technische middelen, die met het oog op het verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld, kan gebeuren door bewakingsagenten:

 • RPA: een onbemand luchtvaarttuig waarvan de maximale startmassa niet meer dan 150 kg bedraagt, bestuurd vanaf een grondcontrolestation, dat is uitgerust met een bewakingscamera;
 • RPAS: een op afstand bestuurd luchtvaarttuig, uitgerust met een bewakingscamera, de ermee verbonden grondcontrolestations, de vereiste bestuurs- en controleverbindingen en elk ander element, zoals het beschreven wordt in het typeontwerp;
 • Mobiele bewakingscamera: bewakingscamera die tijdens de observaties wordt verplaatst om vanaf verschillende plaatsen of posities te filmen;
 • Mobiele commandopost: een verplaatsbare infrastructuur van waaruit de inzet van de aanwezige veiligheidsdispositieven tijdens een evenement gecoördineerd wordt;
 • Speurhonden: honden die worden ingezet voor het speuren naar personen, drugs, menselijke resten, explosieven, componenten van explosieven, munitie, wapens, brandversnellers of gaslekken.

De autonomie van de bewakingsondernemingi bij het uitvoeren van deze opdracht is beperkt tot de operationele uitvoering. Hoe, waar, hoelang de middelen worden ingezet en wat het resultaat ervan moet zijn, wordt bij de uitoefening van deze activiteit uitsluitend door de opdrachtgever bepaald.

Restcategorie persoonscontrole
Hiermee wordt het toezicht op en de controlei van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen bedoeld, voor zover de activiteit niet plaatsvindt in winkelruimtes, op evenementen of in het uitgaansmilieu. 

Meer info: www.besafe.bewww.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster