ACTUALITEIT

Onderneming

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, vallen de ondernemingen die camerasystemen plaatsen onder het toepassingsgebied van deze wet.

Dit heeft tot gevolg dat elke ondernemingi die camerasystemen plaatst over een vergunningi voor camerasystemen moet beschikken, afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken.

A. Welke ondernemingen worden bedoeld?

Wordt als ondernemingi voor camerasystemen beschouwd (art. 7 wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid):

"de ondernemingi die diensten aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera's."

Wordt als bewakingscamera beschouwd: het observatiesysteem, zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's:

"elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare ordei te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart; de bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd".

B. Wie moet een vergunningi aanvragen?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera's aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, dient een vergunningi te bekomen. De wet onderwerpt niet enkel de ondernemingi die deze activiteiten uitvoert aan een vergunningsplicht, maar ook de ondernemingi die deze activiteiten aan derden, zonder ze zelf uit te voeren.
Daarom moeten volgende ondernemingen eveneens over een vergunningi te beschikken:

 • zij die deze activiteit niet zelf uitvoeren, maar er publiciteiti voor voeren;
 • zij die als hoofdaannemer deze activiteit laten uitvoeren door onderaannemers;
 • zij die enkel als onderaannemer optreden voor deze activiteit.

Alle ondernemingen die op Belgisch grondgebied deze activiteiten wensen aan te bieden of uit te voeren, moeten een vergunningi bekomen, ongeacht of ze in België of in het buitenland gevestigd zijn. Voor buitenlandse ondernemingen wordt bij de beoordeling van de vergunningsvereisten wel rekening gehouden met de garanties die zij, in het geval van een gereglementeerde situatie, reeds aan hun eigen overheidi in hun land van herkomst hebben verstrekt.

Opgelet: Ook de ondernemingen die nu reeds erkend zijn voor de conceptie, installatie, herstelling en onderhoud van alarmsystemen (de huidige beveiligingsondernemingen) en de activiteiten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen aanbieden of uitoefenen of zich als dusdanig bekendmaken, dienen een aanvraag in te dienen binnen de 2 maanden na de inwerkingtreding van de wet, hetzij uiterlijk op 10 januari 2018.

C. Vergunningsprocedure

De vergunningsprocedurei verloopt via volgende stappen:

 • de betrokken ondernemingi dient een aanvraag in om een vergunningi als ondernemingi voor camerasystemen te bekomen; de aanvraag is vergezeld van een aanvraagdossier (zie punt D);
 • eenmaal het dossier volledig is, onderzoekt de FOD Binnenlandse Zaken of aan alle vergunningsvoorwaardeni voldaan is;
 • de minister of de door hem gedelegeerde ambtenaar neemt een beslissing over de vergunningsaanvraag;
 • het besluit over de vergunningsaanvraag wordt aan de aanvrager genotificeerd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Een vergunningi wordt geweigerd indien de aanvrager niet aan alle vergunningsvoorwaardeni voldoet of indien hij onvoldoende zijn medewerking verleende om een volledig aanvraagdossier te kunnen samenstellen.

D. Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier dient volgende elementen te bevatten:

 • De aanvraag tot het bekomen van een vergunningi geschiedt door middel van een aangetekende brief uitgaande van de aanvrager en is gericht aan: 'FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid, Waterloolaan, 76, 1000 Brussel'. De brief moet nadrukkelijk vermelden dat de aanvrager zijn aanvraag doet om een vergunning te bekomen als ondernemingi voor camerasystemen. De aanvraagbrief vermeldt ook het ondernemingsnummer waarmee de ondernemingi is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de contactpersoon voor de aanvragende ondernemingi met vermelding van zijn telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wat betreft de onderneming
  • De statuten van de onderneming, waarbij in het maatschappelijk doel melding wordt gemaakt van de activiteit conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen.
  • Een correct en volledig ingevuld exemplaar van de bijlage 1 verbonden aan het Koninklijk Besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.
 • Wat betreft het personeel van de ondernemingi (zelfs ingeval het een éénmanszaak betreft):
  • het aantal personeelsleden van de onderneming.
  • een lijst van het leidinggevend personeeli en de leden van de raad van bestuur met vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer en datum van indiensttreding.
   Onder leidinggevend personeeli dient te worden verstaan:
   • Het personeel dat aan het hoofd staat van de ondernemingi als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);
   • Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel."
  • een lijst van het uitvoerend personeel (dit zijn personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud of herstel van de camerasystemen uitvoeren) met vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer, datum van indiensttreding en hun taakomschrijving (conceptie, installatie, …).
  • een correct en volledig ingevuld exemplaar van de bijlage 2 verbonden aan het Koninklijk Besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.
  • het leidinggevend personeeli en de personen die in de raad van bestuur zetelen, dienen bij de aanvraag tot erkenning, hun schriftelijke instemming te verlenen met het in de wet bedoelde onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.
 • Bankwaarborg
  De in het buitenland gevestigde ondernemingen zonder exploitatiezeteli in België moeten beschikken over een uitvoerbare bankwaarborg van minimaal 12.500 euro. Deze waarborg moet aangesproken kunnen worden door de Belgische overheid.
 • Administratieve kosten
  Artikel 52 van de wet bepaalt dat er administratieve kosten dienen betaald te worden. Deze betaling is verschuldigd om de administratieve kosten van de overheidi te dekken die voortvloeien uit de behandeling van het dossier. U houdt dus best rekening met een verzoek tot betaling van deze administratieve dossierkosten op het moment van de beslissing van uw aanvraag. Deze dossierkost is momenteel voorzien voor de gehele sector van de private en bijzondere bewaking en bedraagt 1000 euro.
 • Opleidingsvoorwaarde voor het uitvoerend en leidinggevend personeel
  De regelgeving voorziet voor zowel leidinggevend als uitvoerend personeel een opleidingsvereiste. Het uitvoeringsbesluit dat deze opleidingi definieert en inhoud geeft, is momenteel nog niet in voege. Vanaf het moment dat dit besluit in werking treedt, zullen de betrokken ondernemingen ingelicht worden.
  Het indienen van een aanvraag is tot dat ogenblik mogelijk zonder vervulling van deze uitoefeningsvoorwaarde.

E. Voorlopige voortzetting van de activiteiten.

De behandeling van alle nieuwe vergunningsaanvragen voor de ondernemingen voor camerasystemen zullen de nodige tijd in beslag nemen vooraleer er een definitieve beslissing genomen kan worden omtrent de vergunningsaanvraag. In afwachting van een definitieve beslissing kunnen de ondernemingen hun activiteiten voortzetten op voorwaarde dat zij bij onze diensten uiterlijk 2 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet private en bijzondere veiligheid een vergunningsaanvraag bezorgen en ze bij hun vergunningsaanvraag bewijsstukken overmaken dat zij de activiteiten op 10 november 2017 reeds uitoefenen.

Indien geoordeeld wordt dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten, zullen de aanvragers een aangetekende brief ontvangen van de administratie van Binnenlandse Zaken. Ze kunnen deze brief tot uiterlijk de datum waarop een beslissing wordt genomen over de aanvraag van hun vergunning, gebruiken om ten aanzien van derden (klanten, …) aan te tonen dat ze wel degelijk in regel zijn om deze activiteiten uit te oefenen.

Ondernemingen die niet aan de voorwaarden voldoen om deze activiteiten voorlopig voor te zetten, worden hiervan op de hoogte gebracht en moeten wachten om deze uit te oefenen of aan te bieden tot de datum waarop ze een vergunningi bekomen hebben van de minister van Binnenlandse Zaken.

F. Bijkomende documenten in het kader van een aanvraag tot voorlopige voortzetting

Om de activiteiten verder te zetten, dient de informatie opgesomd onder punt D. aanvraagdossier overgemaakt te worden. Bijkomend dient de ondernemingi aan te tonen dat zij de vergunningsplichtige activiteit reeds vóór 10 november 2017 uitoefende. Dit bewijs kan geleverd worden door het overmaken van stavingsstukken zoals een bestelbon, factuur, offerte, contract, …. Een loutere verklaring volstaat niet.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster