ACTUALITEIT

Onderneming

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een erkenning wenst te verkrijgen als beveiligingsonderneming, richt daartoe een aanvraag bij ter post aangetekende en gehandtekende brief of op een andere door de Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen wijze, aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL.

De aanvraag bevat volgende stukken:

 1. De betaling van 1000 Euro aan administratieve dossierkosten bij de eerste aanvraag van elke afzonderlijke erkenning op rekening IBAN BE37 6792 0057 9428 (BIC: PCHQBEBB) van het ‘Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives' met de mededeling "dossierkosten aanvraag erkenning". Deze betaling is verschuldigd krachtens artikel 4 § 2 van het Koninklijk Besluit van 27 december 2012. Gelieve de datum van betaling van deze administratieve dossierkosten mee te delen in de verklaring op eer.
 2. Het inschrijvingsnummer van de ondernemingi in de KBO (ondernemingsnummer): in te vullen in de verklaring op eer. Indien de ondernemingi bij de aanvraag nog geen inschrijvingsnummer in de KBO heeft, beschikt u over een termijn van 6 maximum maanden, vanaf de datum van het overmaken van de notificatie m.b.t. de erkenning als beveiligingsonderneming, om dit nummer over te maken.
 3. Een kopie van het keuringsverslag waaruit blijkt dat uw ondernemingi voldoet aan de technische vereisten zoals bepaald in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 13 juni 2002. Dit keuringsverslag kan afgeleverd worden door één van de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangeduide geaccrediteerde keuringsinstellingen. De technische vereisten zijn concreet omschreven in het document T 015/1 "technische specificaties" uitgegeven en opgesteld door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (B.E.C.) VZW, August Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL (tel 02/706.85.70; e-mail: centraloffice@bec-ceb.be). Dit document kan bij het B.E.C. bekomen worden tegen betaling van 5,00 Euro + 6 % B.T.W.

  Om dit keuringsverslag te kunnen bekomen dient u zelf een aanvraag in te dienen bij één van de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangeduide geaccrediteerde keuringsinstellingen. Volgende instellingen werden reeds aangeduid:
  • A.I.B. VINCOTTE BELGIUM V.Z.W.
   Jan Olieslagerslaan 35
   1800 VILVOORDE
   Tel.: 02/674.57.11
   Fax : 02/674.59.59
   E-mail: brussels@vincotte.be
   Contactpersonen: Van Der Ven 0473/13.19.07 - 09/244.77.11 
   gent@vincotte.be
  • ANPI VZW
   Parc Scientifique Fleming
   1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
   Tel.: 010/47.52.11
   Fax: 010/47.52.70
   E-mail : ins@anpi.be
   Contactpersonen
   Nedergedaelt Ronny, 0475/60.37.97
 4. het bewijs dat de ondernemingi voldoet aan de beroepsbekwaamheid elektrotechniek (bewijs inschrijving van de beroepsbekwaamheid in de Kruispuntbank voor Ondernemingen)
 5. het registratienummer als aannemer: in te vullen in de verklaring op eer. Indien de ondernemingi bij de aanvraag nog geen registratienummer als aannemer heeft, beschikt u over een termijn van 6 maximum maanden, vanaf de datum van het overmaken van de notificatie m.b.t. de erkenning als beveiligingsonderneming, om dit nummer over te maken.
 6. Wat betreft het personeel van de onderneming moeten de volgende gegevens worden overgemaakt (zelfs ingeval het een éénmansonderneming betreft):
  • het totaal aantal personeelsleden van de ondernemingi (uitgedrukt in één getal).
  • een lijst van de zaakvoerders of de leden van de Raad van Bestuur met vermelding van hun naam, voornamen, geboortedatum, nationaliteit, volledig adres en datum van indiensttreding.
   Onder leidinggevend personeeli dient te worden verstaan:
   • Het personeel dat aan het hoofd staat van de ondernemingi als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van wat er in de statuten bepaald is en afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming).
  • een lijst van het leidinggevend personeel met vermelding van hun naam, voornamen, geboortedatum, nationaliteit, volledig adres en datum van indiensttreding.
   Onder leidinggevend personeeli dient te worden verstaan:
   • Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke beveiligingsactiviteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
  • een lijst van het uitvoerend personeel dat belast is met beveiligingsactiviteiten (dit zijn personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud of herstel van alarmsystemeni of alarmcentralesi uitoefenen) met vermelding van hun naam, voornamen, geboortedatum, nationaliteit, volledig adres, datum van indiensttreding en hun taakomschrijving (conceptie, installatie, …).
  • een origineel of een kopie van een uittreksel uit het strafregister (met de vermelding van de activiteit/bestemming waarvoor u het getuigschrift vraagt nl. wet van 10 april 1990 tot de regeling van de private en bijzondere veiligheid), of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun woonplaats in het buitenland hebben voor het leidinggevend en uitvoerend personeel vermeld in de punten a, b en c. Dit getuigschrift mag maximaal zes maanden oud zijn wanneer de aanvraag wordt ingediend.
  • een Curriculum Vitae (beschrijving van het beroepsverleden) in hoofde van het leidinggevend personeeli en de leden van de Raad van bestuur van de onderneming.
  • Overeenkomstig artikel 7, van de Wet van 10 april 1990, dient het leidinggevend personeel en de personen die in de raad van bestuur zetelen, bij de aanvraag tot erkenning, hun schriftelijke instemming te verlenen met het in artikel 5, 8° bedoelde veiligheidsonderzoek.
  • de verklaring op eer, dat al het uitvoerend personeel (ook diegenen die geen beveiligingsactiviteiten uitoefenen) van de ondernemingi voldoet aan de uitoefeningsvoorwaarden gesteld in de wet van 10 april 1990 en dat het leidinggevend personeeli hiervoor de nodige controles zal uitvoeren.
 7. Opleidingsvoorwaarde voor het uitvoerend en leidinggevend personeeli sector beveiliging
  Er zijn drie opleidingsmodules, met name:
  • leidinggevend : zie hoger
  • conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en -centrale het meest geschikt is voor het te beveiligen pand.
  • installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of herstellen van alarmsystemeni en –centrale

   Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de ondernemingi aanwezig zijn, alvorens de erkenning als beveiligingsonderneming kan verleend worden.
   a) De personen die op 29 mei 1990 in dienst waren van een beveiligingsonderneming of voor hun rekening werkten, en op 1 januari 1999 in dienst waren bij een erkende beveiligingsonderneming, kunnen worden vrijgesteld van het volgen van de basisopleiding beoogd in de artikelen 5, 5° en 6, 5° van de voornoemde Wet van 10 april 1990. Deze vrijstelling heeft enkel betrekking op de alsdan uitgeoefende functie (leidinggevend, conceptie, installatie & onderhoud).
   Het bewijs dient geleverd te worden door middel van een geschreven document dat dateert uit de betrokken periode en dat de uitgeoefende functie vermeldt: loonfiches, arbeidscontract, facturen …Een loutere verklaring volstaat niet.

   b) De personen die niet in aanmerking komen voor de hoger vermelde vrijstelling, dienen -overeenkomstig artikel 2 van het hoger vermeld Koninklijk Besluit van 17 december 1990- het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingeni met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).
 8. Bijkomend voor rechtspersonen (Een rechtspersoon is een groepering van hetzij vermogens, hetzij personen waaraan rechtspersoonlijkheid is verleend; in de praktijk meestal handelsvennootschappen zoals een NV, een BVBA, een CV, …)
  Een kopie van de oprichtingsakte en/of statutenwijzigingen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met de actuele gegevens met betrekking tot de personalia van de leden van de Raad van bestuur, de omschrijving van hun bevoegdheden, de maatschappelijke benaming, het maatschappelijk doel en de maatschappelijke zetel van de onderneming.

Procedure tot het bekomen van de erkenning als beveiligingsonderneming

Regelgeving:

Artikel 4 Wet van 10 april 1990
Koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming (B.S., 9 juli 2002), gewijzigd door het Koninklijk besluit van 7 april 2003(B.S., 18/04/03)
Koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributiesi bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster