ACTUALITEIT

Burger

beveiliging > burger > wetgeving
Wetgeving

Overzicht reglementering beveiliging (10/4/1990 - 10/05/2009).

Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid (B.S. 29 mei 1990)

Gewijzigd ten laatste bij wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen:

 • de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (B.S. 2/10/91)
 • de wet van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997)
 • de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht (B.S., 11/12/98)
 • de wet van 9 juni 1999 (B.S., 29 juli 1999)
 • de wet van 10 juni 2001(B.S., 19 juli 2001)
 • de wet van 25 april 2004 (B.S., 3 juni 2004)
 • de wet van 7 mei 2004 (B.S., 3 juni 2004)
 • de wet van 27 december 2004 (B.S., 31 december 2004)
 • de programmawet van 27 december 2004 (B.S., 31 december 2004)
 • de wet van 2 september 2005 (B.S., 27 september 2005)
 • de wet van 8 juni 2006 (B.S., 9 juni 2006)
 • de programmawet van 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006)
 • de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S., 14 maart 2007)
 • de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (B.S., 29 december 2008)
 • de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S., 10 mei 2010)
 • de wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (B.S., 30 maart 2012)
 • de wet van 3 augustus 2012 (B.S., 5 september 2012)
 • de wet van 16 januari 2013 (B.S., 30 januari 2013)
 • de wet van 17 augustus 2013 (B.S., 19 september 2013)
 • de wet van 13 januari 2014 (B.S., 23 januari 2014)

Partiële vernietiging door het Arbitragehof:

Arrest van het Arbitragehof die geen vernietiging tot gevolg hadden: Arbitragehof, n° 166/2002 van 13 november 2002 – Beroep tot nietigverklaring van de artikelen 3, eerste lid, 1° en 9, 4°, in fine, van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. (B.S., 2 april 2003).

 • arrest n° 124/98 van 3/12/98 – gedeeltelijke nietigverklaring van de artikelen 5, eerste lid, 6° en 6, eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, zoals gewijzigd door de wet van 18 juli 1997 (B.S. 25/12/1998).
 • arrest n° 126/98 du 3/12/98 – gedeeltelijke nietigverklaring van de artikelen 1, §1 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, zoals gewijzigd door de wet van 18 juli 1997 (B.S. 25/12/1998).

LIJST DER UITVOERINGSBESLUITEN EN OMZENDBRIEVEN

1. Erkenningsvoorwaarden

Koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenningi als beveiligingsondernemingi (B.S., 9 juli 2002), gewijzigd door het Koninklijk besluit van 7 april 2003 (B.S., 18/04/03)

2. Voorwaarden, opgelegd aan het personeel

Opleiding

Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de opleidingi van het personeel van de beveiligingsondernemingen en betreffende de erkenningi van de opleidingsinstellingen (B.S., 29 december 1990), gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 (B.S. 9 november 1996)

Overstapverbod

Omzendbrief SE-BE-03 betreffende de gevolgen van de nietigverklaring door de Raad van State van het koninklijk besluit van 18 januari 1991 tot vaststelling van de lijst van de openbare en militaire ambten zoals bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 6 en 6, eeste lid, 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingson/dernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 8 februari 1991). Voor wat betreft militaire ambten impliciete opheffing door het arrest van het Arbitragehof n° 124/98 van 3/12/98 (B.S. 25/12/98).

3. Alarmsystemen en -centrales

Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentralesi (B.S.,4 juni 2007) gewijzigd door koninklijk besluit van 15 februari 2010 (B.S., 3 maart 2010).

4. Retributies

Koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributiesi bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 31 december 2012)

5. Activiteitenverslag

Ministerieel besluit van 22 december 2000 betreffende het jaarlijks activiteitenverslagi van de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 9 januari 2001)

6. Identificatiekaart

Ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S., 10 januari 2005)

Koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (B.S., 16 november 2005)

Koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 27 oktober 2006)

Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 18/07/2008)

Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden. (B.S., 18/07/2008)

Duitse vertaling - KB 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. (B.S., 27/08/2008)

Koninklijk besluit van 15 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (B.S., 06/08/2009)

7. Controle

Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en van de besluiten tot uitvoering van die wet (B.S. 29 december 1990)

8. Sancties

Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboeten bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten(B.S. 29 december 1990), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000 (B.S., 9/3/2000), van 7 april 2000 (B.S., 26 april 2000) en van 12 september 2001 (B.S., 6 oktober 2001) en 5 november 2002 (B.S., 14 november 2002).

Koninklijk besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S. 7 juni 1991), gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 januari 2000 (B.S., 9/3/2000)

9. Commissies

Commissie Opleiding Beveiliging: Ministerieel besluit van 17 november 2004 (B.S., 08.02.2005)

Commissie Erkenning Beveiliging: Ministerieel besluit van 18 november 2003 (B.S., 28.05.2004)

Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden: Akte van 27 augustus 2007 (B.S., 31/08/2007)

10. Interne aanstellingen

Ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S.,10 maart 1998), gewijzigd door de ministeriële besluiten van 10 december 1998 (niet gepubliceerd), 7 juli 1999 (B.S. 26 november 1999), 27 april 2000 (B.S., 18 mei 2000), 4 mei 2001 (B.S., 16 mei 2001), 4 maart 2002 (B.S., 16 mei 2002) en 31 maart 2003 (B.S., 16 april 2003).

Ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S., 07/07/2008)

Ministerieel besluit van 24 februari 2000 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 3/3/2000)
(zie ook: 9. Commissies: Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden)www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster